امروز : چهارشنبه 8 بهمن 1399
گوزن زرد ایرانی در پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری

گوزن زرد ایرانی در پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری

عکاس اکبر قاسم پور منبع باشگاه
گوزن زرد ایرانی در پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری

گوزن زرد ایرانی در پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری

عکاس اکبر قاسم پور منبع باشگاه
پرورش گوزن های زرد ایرانی در دشت ناز ساری

پرورش گوزن های زرد ایرانی در دشت ناز ساری

عکاس محمد سلطانی منبع فارس استان
گوزن زرد ایرانی در پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری