مدیر کل بهزیستی مازندران ، معاونین، مشاورین و همکاران ستاد با حضور در آرامگاه ملامجدالدین، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا ، هفته بهزیستی را آغاز کردند.